mapOf<K, V> function Null safety

Map<K, V> mapOf<K, V>(
  1. Iterable<V> values,
  2. {required K keyOf(
    1. V item
    )}
)

Implementation

Map<K, V> mapOf<K, V>(Iterable<V> values, {required K keyOf(V item)}) {
  return Map.fromEntries(values.map((v) => MapEntry(keyOf(v), v)));
}