groupBy<K, V> function Null safety

Map<K, List<V>> groupBy<K, V>(
 1. List<V> values,
 2. K mappedBy(
  1. V item
  )
)

Implementation

Map<K, List<V>> groupBy<K, V>(List<V> values, K mappedBy(V item)) {
 final result = <K, List<V>>{};
 values.forEach((v) {
  final key = mappedBy(v);
  if (!result.containsKey(key)) {
   result[key] = <V>[];
  }
  result[key]!.add(v);
 });
 return result;
}