shrinkWrap property Null safety

bool shrinkWrap
final

Implementation

final bool shrinkWrap;