cardLastDigits property Null safety

String? cardLastDigits
read / write

Implementation

String? cardLastDigits;