typeReprForFactory property Null safety

String typeReprForFactory
final

Implementation

final String typeReprForFactory;