statusBarIconBrightness property Null safety

Brightness? statusBarIconBrightness
final

Implementation

final Brightness? statusBarIconBrightness;