addBitmapData method Null safety

void addBitmapData(
  1. String name,
  2. String url,
  3. [BitmapDataLoadOptions? options]
)

Implementation

void addBitmapData(String name, String url,
    [BitmapDataLoadOptions? options]) {
  final loader = BitmapData.load(url, options);
  _addResource('BitmapData', name, url, loader);
}