adjustBrightness method Null safety

void adjustBrightness(
  1. num value
)

Implementation

void adjustBrightness(num value) {
  final v = 255 * min(max(value, -1), 1);

  _concat([1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1], [v, v, v, 0]);
}