onVolumeChanged property Null safety

Stream<num> onVolumeChanged

Implementation

Stream<num> get onVolumeChanged => _volumeChangedEvent.stream;