statusListener property Null safety

SpeechStatusListener? statusListener
read / write

Implementation

SpeechStatusListener? statusListener;