notifyStatusMethod constant Null safety

String const notifyStatusMethod

Implementation

static const String notifyStatusMethod = 'notifyStatus';