setKey static method Null safety

void setKey(
  1. GlobalKey<NavigatorState> key
)

Method to set you own navigatorKey

Implementation

static void setKey(GlobalKey<NavigatorState> key) {
  navigatorKey = key;
}