RecordsRef<K, V> constructor Null safety

RecordsRef<K, V>()