batasAtas method

double batasAtas(
 1. int ageInDay
)

Implementation

double batasAtas(int ageInDay) {
 if (ageInDay == 0) {
  return 80;
 } else if (ageInDay <= 30 && ageInDay > 0) {
  return 80.0;
 } else if (ageInDay <= 122 && ageInDay > 30) {
  return 70.0;
 } else if (ageInDay <= 366 && ageInDay > 122) {
  return 60.0;
 } else if (ageInDay <= 1830 && ageInDay > 366) {
  return 50.0;
 } else if (ageInDay <= 4381 && ageInDay > 1830) {
  return 30.0;
 } else if (ageInDay <= 6589 && ageInDay > 4381) {
  return 25.0;
 } else {
  return 25.0;
 }
}