paddingIconRightLabel property Null safety

double? paddingIconRightLabel
final

padding beetwen label (p) icon

Implementation

final double? paddingIconRightLabel;