roadAddress property Null safety

String? roadAddress
read / write

Implementation

String? roadAddress;