postcodeSeq property Null safety

String? postcodeSeq
read / write

Implementation

String? postcodeSeq;