jibunAddress property Null safety

String? jibunAddress
read / write

Implementation

String? jibunAddress;