addressType property Null safety

String? addressType
read / write

Implementation

String? addressType;