addressEnglish property Null safety

String? addressEnglish
read / write

Implementation

String? addressEnglish;