deleteRefreshToken method Null safety

Future deleteRefreshToken()
override

Implementation

Future deleteRefreshToken() async =>
    await AuthManager.storage.delete(key: _KEY_REFRESH_TOKEN);