deleteAccessToken method Null safety

Future deleteAccessToken()
override

Implementation

Future deleteAccessToken() async =>
    await AuthManager.storage.delete(key: _KEY_ACCESS_TOKEN);