keys library Null safety

Functions

refKeys<T>(Ref ref) Map<dynamic, RefKey<T>>
代理某一个对象的属性