qu_form

A form package project.

安装

dependencies:
  qu_form

API

QUForm

参数类型说明
keyGlobalKey通过key操作form
mainColorColor?支持修改主题色, 默认主题色Color(0xff598FE8)
// 使用
import 'package:qu_form/qu_form.dart';

QUForm(
    key: _formKey,
    // 支持修改主题色
    mainColor: Color(0xff598FE8)
)

// 设置表单
_formKey.currentState.setFormSetting(formSetting);
// 设置表单内容
_formKey.currentState.setFormValue(formValue);
// 验证表单 返回bool
_formKey.currentState.validate();
// 获取表单内容
_formKey.currentState.save();

方法参数类型
void setFormSetting(formSetting)List
void setFormValue(formValue)Map<String, Map<String, dynamic>>
bool validate()
Map save()

Libraries

index
index
index
main
qu_form
QUButton
QUCheckbox
QUCheckboxItem
QUCloseIcon
QUDatePicker
QUDateRangePicker
QUDecoratedBorderBox
QUDivider
QUDynamicFormSettingModel
QUFormComponentOptionsModel
QUFormConfigModel
QUFormField
QUFormGridListModel
QUFormItemOptionsModel
QUFormRulesModel
QUFormSelectOptionModel
QUFormSettingListModel
QUFormSettingModel
QUFormTextColors
QUFormValidatorReg
QUGrid
QULabel
QUMultipleSelect
QURadio
QURadioItem
QUSelect
QUSelectDialog
QUSlider
QUStarRating
QUSubForm
QUSwitch
QUTab
QUTabs
QUTextInput
QUTitle
Utils