toJson method

Map<String, dynamic> toJson()

Implementation

Map<String, dynamic> toJson() {
  return {
    'callFrames': callFrames.map((e) => e.toJson()).toList(),
    if (description != null) 'description': description,
    if (parent != null) 'parent': parent!.toJson(),
    if (parentId != null) 'parentId': parentId!.toJson(),
  };
}