toJson method

Map<String, dynamic> toJson()

Implementation

Map<String, dynamic> toJson() => {
      'version': version,
      'metadata': metadata.toJson(),
    };