frontShinyFemale property

String frontShinyFemale
read / write

Implementation

String frontShinyFemale;