backShinyFemale property

String backShinyFemale
read / write

Implementation

String backShinyFemale;