backShiny property

String backShiny
read / write

Implementation

String backShiny;