names property

List<EncounterMethodName> names
read / write

Implementation

List<EncounterMethodName> names;