postalCode property Null safety

String? postalCode
read / write

Implementation

String? postalCode;