تاریخ شمسی برای دارت و فلاتر

نصب کتابخانه

dependencies:
 persian_date_null_safety: ^1.0.0
flutter packages get
import 'package:persian_date/persian_date.dart';

استفاده از کتاب خانه

چند مثال ساده

import 'package:PersianDate/PersianDate.dart

main() {
 PersianDate date = PersianDate.pDate();
 
 print("${date.now([yyyy,'/',mm,'/',d,' ',HH,':',nn,':',s,' ',am])}"); // برای برگرداندن تاریخ جاری به صورت شمسی
 
 print("${date.now()}"); // استفاده از فرمت پیش فرض
 
  // بر گرداندن تاریخ تعیین شده از میلادی به شمسی اگر جدا کننده قرار داده نشود مقدار برگشتی از نوع لیست می باشد
 print("${date.parse("1989-12-02",separator:'/')}"); 
 
 
  var Gdate = new DateTime(1989,08,21);
  print("${date.parse(Gdate.toString(),separator:'/')}");
 
 
 // مواردی که میتوانید با فراخوانی دریافت کنید.
 print(date.weekdayname); // نام روز
  print(date.year); // سال 
  print(date.month); // ماه
  print(date.day); // روز
  print(date.hour);// ساعت
  print(date.minute);// دقیقه
  print(date.second);// ثانیه
  print(date.millisecond); // میلی ثانیه
  print(date.microsecond);// میکرو ثانیه
  
 
 }

کلید فرمت های که میتوانید استفاده کنید

yyyy - yy - mm - m - MM - M - dd - d - w - WW - W - DD - D - hh - h - HH - H - nn - n - ss - s - SSS - S - uuu - u - am - AM -

گزارش اشکال

در صورت وجود هر گونه مشکل از طریق ایمیل زیر با ما در میان بگذارید3hhosaini@gmail.com.

Libraries

persian_date