secretKeyAndroid property

String secretKeyAndroid
final

Implementation

final String secretKeyAndroid;