instrumentationLibrary property

InstrumentationLibrary? instrumentationLibrary

Retrieve the instrumentation library on this span.

Implementation

api.InstrumentationLibrary? get instrumentationLibrary;