writeTOMLSync function

void writeTOMLSync(
  1. Map<String, dynamic> config,
  2. String TOMLPath
)

Implementation

void writeTOMLSync(Map<String, dynamic> config, String TOMLPath) {
  String toml = TomlDocument.fromMap(config).toString();
  File(TOMLPath).writeAsStringSync(toml);
}