toJson method

  1. @override
String? toJson(
  1. DateTime? value
)
override

Implementation

@override
String? toJson(DateTime? value) {
  if (value == null) return null;

  return value.toUtc().toIso8601String();
}