generateRouteKey method

LocalKey generateRouteKey()

Implementation

LocalKey generateRouteKey() {
  LocalKey key = this.key;
  if (key is ValueKey) {
    return ValueKey('$path/$key');
  }

  return key;
}