MapChangeListener<K, V> typedef

MapChangeListener<K, V> = void Function(MapChange<K, V>)

Implementation

typedef MapChangeListener<K, V> = void Function(MapChange<K, V>);