encryptedContentKey property

String encryptedContentKey
final

Implementation

final String encryptedContentKey;