Usage

const like = 'sample';

Usage

import 'package:math/math.dart';

void main() {
  print(MathUtils.add(2, 3)); // Output: 5
}

Additional information

Math SDK

Math SDK cung cấp các phương thức để thực hiện các phép tính toán toán học đơn giản.

Methods

add(int a, int b): Thực hiện phép cộng giữa ab.

subtract(int a, int b): Thực hiện phép trừ b từ a.

multiply(int a, int b): Thực hiện phép nhân giữa ab.

divide(int a, int b): Thực hiện phép chia giữa ab.

square(double a) - Tính bình phương của số a.

squareRoot(double a) - Tính căn bậc hai của số a.

power(double a, double b) - Tính lũy thừa của số a với số mũ b.

solveQuadraticEquation(double a, double b, double c) - Giải phương trình bậc hai ax^2 + bx + c = 0.

Libraries

mathematics_utils