returnResponse method Null safety

dynamic returnResponse(
  1. Response response
)

Implementation

dynamic returnResponse(Response response);