lunar License

lunar是一款无第三方依赖的日历工具,支持公历(阳历)、农历(阴历、老黄历)、道历、佛历,支持星座、儒略日、干支、生肖、节气、节日、彭祖百忌、吉神(喜神/福神/财神/阳贵神/阴贵神)方位、胎神方位、冲煞、纳音、星宿、八字、五行、十神、建除十二值星、青龙名堂等十二神、黄道日及吉凶、法定节假日及调休等。

English

示例

import 'package:lunar/lunar.dart';
 
void main() {
 //今天
 //Lunar date = Lunar.fromDate(DateTime.now());
      
 //指定阴历的某一天
 Lunar date = Lunar.fromYmd(1986, 4, 21);
 print(date.toFullString());
 print(date.getSolar().toFullString());
}

输出结果:

一九八六年四月廿一 丙寅(虎)年 癸巳(蛇)月 癸酉(鸡)日 子(鼠)时 纳音[炉中火 长流水 剑锋金 桑柘木] 星期四 北方玄武 星宿[斗木獬](吉) 彭祖百忌[癸不词讼理弱敌强 酉不会客醉坐颠狂] 喜神方位[巽](东南) 阳贵神方位[巽](东南) 阴贵神方位[震](正东) 福神方位[兑](正西) 财神方位[离](正南) 冲[(丁卯)兔] 煞[东]
1986-05-29 00:00:00 星期四 双子座

文档

请移步至 http://6tail.cn/calendar/api.html

Libraries

DaYun
EightChar
ExactDate
Foto
FotoFestival
FotoUtil
Fu
Holiday
HolidayUtil
JieQi
LiuNian
LiuYue
Lunar
lunar
LunarMonth
LunarTime
LunarUtil
LunarYear
NineStar
ShouXingUtil
ShuJiu
Solar
SolarHalfYear
SolarMonth
SolarSeason
SolarUtil
SolarWeek
SolarYear
Tao
TaoFestival
TaoUtil
XiaoYun
Yun