toJson method

Map<String, dynamic> toJson()

Implementation

Map<String, dynamic> toJson() => lexUserTypeConverter.toJson(this);