toJson method

Map<String, dynamic> toJson()

Implementation

Map<String, dynamic> toJson() => lexArrayItemConverter.toJson(this);