emptyMap<K, V> function Null safety

KtMap<K, V> emptyMap<K, V>()

Returns an empty read-only map of specified type.

Implementation

KtMap<K, V> emptyMap<K, V>() => KtMap<K, V>.empty();