hashKey property Null safety

Future<String?> hashKey

HashKey Method ( android only )

Implementation

Future<String?> get hashKey async {
  final hashKey = await _channel.invokeMethod('hashKey');
  return hashKey;
}