claim method

dynamic claim(
  1. String value
)

Implementation

claim(String value) => payload.claim(value);