claim method

dynamic claim(
  1. String claim
)

Implementation

dynamic claim(String claim) =>
    _sourceMap.containsKey(claim) ? _sourceMap[claim] : null;