beacon library Null safety

Beacon

https://w3c.github.io/beacon/