removeGroupAdmins method Null safety

Future<void> removeGroupAdmins(
 1. {required String? groupId,
 2. required List<String>? usernames,
 3. String? appKey}
)

Implementation

Future<void> removeGroupAdmins({
 required String? groupId,
 required List<String>? usernames,
 String? appKey,
}) async {
 await _channel.invokeMethod(
   'removeGroupAdmins',
   {'groupId': groupId, 'usernames': usernames, 'appKey': appKey}
    ..removeWhere((key, value) => value == null));
 return;
}